1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vytyčují základní pravidla pro spolupráci mezi společností CZECHmetal s.r.o., IČO 25860097 (dále též jako „zhotovitel“) a objednatelem a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi těmito subjekty. Tyto obchodní podmínky vychází podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
  2. Odchylky od těchto Obchodních podmínek jsou možné pouze po domluvě obou stran a musí být v písemné podobě stvrzeny oboustranně.
 2. Objednatel vyjadřuje předáním zboží zhotoviteli svou obeznámenost a svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.
  Všeobecné podmínky

  1.  Objednávka je zpravidla chápána jako návrh na uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel při převzetí objednávky přezkoumá její splnitelnost a v případě pochybností či nejasností kontaktuje objednatele a vyrozumí jej o předpokládané úspěšnosti tepelného zpracování.
  2. Ke vzniku smluvního vztahu dochází zpravidla převzetím zboží, na němž má být provedeno dílo.
  3. Doba ke splnění požadavků, vytyčených v objednávce činí 5 pracovních dní + technologický čas na zpracování zakázky.
  4. Objednávka má vždy písemnou formu a obsahuje alespoň tyto náležitosti: údaje, podle kterých je možno provést jednoznačnou identifikaci objednatele (IČO, název, kontaktní osoba, kontaktní telefon), množství zpracovávaných kusů a jejich identifikace, jakost materiálu a přesné požadavky na tepelné zpracování. Přílohou objednávky může být i technická dokumentace, obsahující výše zmíněné náležitosti a v tomto případě se na ně může objednatel v objednávce odvolat.
  5. Pokud nebyly cenové nabídky písemně stvrzeny oběma stranami, jsou považovány za předběžné a nezávazné.
  6. Pokud se při realizaci zakázky vyskytnou dříve neznámé náklady, s ní spojené, je zhotovitel oprávněn požadovat přiměřené přizpůsobení ceny.
  7. V případě že technická dokumentace objednatele nestanovuje přesný postup tepelného zpracování, určí tepelné zpracování zhotovitel podle svých odborných znalostí a zkušeností tak, aby bylo u materiálu dosaženo požadovaných vlastností.
  8. Objednatel bere na vědomí, že během tepelného zpracování dochází k objemovým i tvarovým změnám, a vzhledem k této skutečnosti dostatečně přizpůsobuje přídavky.
  9. Zhotovitel neprovádí vstupní kontrolu jakosti materiálu a nenese odpovědnost za jeho kvalitu.
  10. Měření tvrdosti je prováděno podle platných norem ČSN. Metodu a plochu pro měření stanoví zhotovitel. V případě specifických požadavků na měření tvrdosti (např. plocha, na které měřit, či naopak plocha, na které neměřit) je objednatel povinen tyto požadavky zanést do objednávky.
  11. V případě že objednatel vyžaduje ověření hloubky chemicko – tepelného zpracování nebo povrchového kalení, je povinen dodat zhotoviteli příslušné referenční vzorky materiálu nebo udělit souhlas se zničením dílu za účelem ověřování hloubky chemicko – tepelného zpracování. V ostatních případech nebude zhotovitelem vydán protokol o ověření hloubky chemicko – tepelného zpracování.
  12. Při ověřování hloubek chemicko-tepelného zpracování se objednatel řídí platnými ČSN a DIN normami. V případě odlišných požadavků je objednatel povinen je zkonzultovat se zhotovitelem a uvést v objednávce nebo v technické dokumentaci.
  13. Požaduje – li objednatel další způsob kontroly kvality tepelného zpracování, musí být tento požadavek uveden v objednávce nebo v technické dokumentaci a vzájemně odsouhlasen.
 3. Přijímání zboží
  1. Předáním zboží a jeho přijetím zhotovitelem dochází ke vzniku smlouvy o dílo.
  2. Předávané zboží ke zpracování je zbaveno špon a zjevných nečistot či mastnot (s výjimkou antikorozní ochrany v předem dojednaných případech). Případné nenaplnění těchto požadavků opravňuje zhotovitele zboží zcela nepřijmout nebo účtovat objednateli čistící úkony.
  3. Objednatel zodpovídá, že množství zboží, deklarované v objednávce odpovídá skutečnosti. Zhotovitel není povinen toto množství při převzetí zakázky kontrolovat. Zjistí-li však v průběhu zpracování, že množství, deklarované v objednávce nesouhlasí se skutečností, provede sám přepočet a do objednávky zanese skutečný stav, pokud se tento liší od skutečnosti v rozsahu alespoň ± 2%. Zhotovitel po zjištění neshody neprodleně zkontaktuje a vyrozumí objednatele. Dále postupují ve shodě s přihlédnutím k již vynaloženým reálným nákladům na zpracování. Pokud nedosáhnou shody nejpozději do 24 hodiny, Zhotovitel dále pokračuje ve zpracovávání celé zakázky a má nárok na cenu dle skutečného množství materiálu.
 4. Dodání zboží
  1. Využije-li objednatel k přepravě svozovou službu Zhotovitele, je povinen zajistit, aby byly součásti uloženy v takovém obalu a takovým způsobem, aby nemohlo během přepravy dojít k jejich poškození či k poškození vozidla. Zboží zabalené nevyhovujícím způsobem je pracovník zhotovitele
   oprávněn odmítnout k převzetí.
  2. Doba pro vyhotovení objednávky se navyšuje o dobu, která byla potřebná k vyjasnění technických nesouladů zaviněných na straně objednatele.
 5. Platební podmínky
  1. Právo Zhotovitele na zaplacení ceny za dílo vzniká dnem, kdy byly prokazatelně dokončeny práce na díle, není-li stanoveno jinak.
  2. Objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury na příslušný účet Zhotovitele, a to ve sjednané výši, měně a sjednaným způsobem. Veškeré případné náklady spojené s úhradou ceny nese Objednatel.
  3. Povinnost k úhradě ceny díla se považuje za splněnou v den, kdy došlo k připsání celé ceny díla na příslušný účet Zhotovitele s uvedením příslušných platebních údajů. Úhrada je prováděna bezhotovostním převodem či v hotovosti, není-li ujednáno jinak.
  4. Opozdí-li se Objednatel s platbou, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za každý den prodlení. Zhotovitel na tuto skutečnost upozorní Objednatele, který se zavazuje k bezodkladnému uhrazení svých závazků nejpozději však do 14 dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. Tato smluvní pokuta nezbavuje Objednatele povinnosti zaplatit Zhotoviteli všechny prokazatelné náklady spojené s vymáháním pohledávky a poskytnout mu náhradu škody.
  5. V případě že Objednatel opakovaně neplní své závazky vůči Zhotoviteli, vyhrazuje si Zhotovitel právo požadovat úhradu za dílo v hotovosti.
  6. Zhotovitel má právo požadovat po Objednateli cenu i v případě, že nedojde k provedení (dokončení) díla z důvodu na straně Objednatele (např. skryté vady na materiále, neodpovídající jakost, nesprávné pokyny, vadná dokumentace atd.). Potřebné dodatečné tepelné zpracování bude fakturováno taktéž.
 6. Reklamace a odpovědnost za vady
  1. Za vadné je považováno takové dílo, které neodpovídá tomu, co bylo vytyčeno v objednávce či smlouvě. Je-li dílo při předání vadné, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Objeví-li se vada až po předání díla, má Objednatel práva z vadného plnění, vznikla-li vada porušením povinnosti ze strany Zhotovitele.
  2. Objednatel má povinnost oznámit Zhotoviteli skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co je Objednatel mohl při řádné a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 30 dnů od převzetí materiálu. Zjevné vady je nutné vytknout při převzetí díla.
  3. V případě vadného plnění má Objednatel tato práva:
   – Jedná-li se o podstatné porušení Smlouvy, může Objednatel požadovat odstranění vady díla opravou nebo dodáním chybějící části díla, slevu, přiměřenou k ceně a rozsahu vady nebo může od Smlouvy odstoupit. Objednatel může také požadovat provedení náhradního díla, ne však, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli.
   – V případě nepodstatného porušení Smlouvy může Objednatel požadovat odstranění vady z díla nebo poskytnutí přiměřené slevy.
  4. Pokud se jedná o podstatné porušení Smlouvy, musí Objednatel Zhotoviteli sdělit, jaké právo z vadného plnění chce uplatnit. Pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu, má stejná práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy.
  5. Zhotovitel má právo neuznat vadu za oprávněnou, jestliže:
   – Objednatel při reklamaci neuvede polohu vady na materiále a její projevy.
   – Na díle (materiálu) byly započaty nebo provedeny další úpravy.
   – Objednatel neposkytl Zhotoviteli dílo za účelem posouzení oprávněnosti reklamace.
  6. Je-li objednatel spotřebitelem, řídí se reklamace těmito pravidly:
   – Rozhodnutí o přijetí reklamace učiní Zhotovitel ihned. V případě složitých případů nejpozději do 3 pracovních dnů. Tato lhůta se navyšuje o dobu přiměřenou podle charakteru materiálu, popř. o dobu potřebnou k odborném posouzení reklamované vady.
   – Lhůta pro odstranění reklamace činí 30 dnů a začíná se počítat okamžikem uplatnění reklamace, zároveň však platí, že vada musí být odstraněna bez zbytečného odklad. Objednatel a Zhotovitel se však mohou domluvit na lhůtě delší.
   – Zhotovitel vydá Objednateli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7. Měření tvrdosti se provádí podle platných norem ČSN. Metodu a plochu pro měření stanoví Zhotovitel dle svých odborných znalostí. Má-li Objednatel specifické požadavky na měření tvrdosti, např. na plochu, na které se tvrdost měřit má, či plochu, na které chce měření tvrdosti předejít, musí tyto požadavky uvést ve Smlouvě.
  8. Přípustnou odchylkou při kontrole tvrdosti se rozumí 3% z naměřené hodnoty metodou HB nebo HV5 a vyšší a u metody HRC jeden stupeň Rockwella.
  9. Ve vztahu k poškození materiálu, který je tepelně zpracováván, a jiným závadám na jakosti způsobených Zhotovitelem, bude Zhotovitel odpovídat pouze za takové ztráty, jaké jsou obvyklé u takové zakázky a rozumně předvídatelné.
  10. Požadavek na rovnací práce musí být vždy uveden v objednávce. V případě rovnání, přebírá odpovědnost za případné poškození Objednatel. Pokud není Objednavatelem uvedeno jinak, má se za to, že díl má dostatečné přídavky min. 0,3 mm na plochu, pro odstranění ovlivněného povrchu rovnáním.
  11. Pokud nebylo písemně oboustranně ujednáno jinak, neodpovídá Zhotovitel za škody vyplývající ze zpracování, které Zhotovitel sám navrhl a objednatel schválil. Zhotovitel je oprávněn předpokládat, že Objednatel ze své strany provede veškeré kontroly, které jsou potřebné pro splnění povinnosti bezpečnosti provozu. Objednatel neuzná reklamace nepřímé povahy, obzvláště reklamace na základě škod na dílech, které se neshodují se zpracovanými díly.
  12. Zhotovitel odpovídá za škody zaviněné v důsledku porušení zásadních smluvních závazků s výjimko případů úmysl nebo hrubé nedbalosti na straně jeho legitimních zástupců nebo řídících pracovníků. Zhotovitel neodpovídá za nepřímé škody a ušlý zisk.
  13. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady, které vznikly z důvodu hutního zpracování a které se projeví až při tepelném zpracování. Stejně tak nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodnou technologií výroby.
  14. Podmínkou uznání reklamace je řádně a včas zaplacená faktura, pokud není stále ve splatnosti.
 7. Odstoupení od smlouvy
  1. Odstoupit od smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran, ovšem pouze do doby, než započnou práce na díle.
  2. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy po započetí prací na díle, zavazuje se uhradit Zhotoviteli prokázané náklady. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel má právo do doby úhrady vynaložených nákladů zadržet materiál předaný k úpravě.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Smlouva se řídí českým právem.
  2. Ostatní vztahy mezi smluvními stranami Smlouvy, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.